Algemene Voorwaarden

Art. 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen u-commerce en onze klant, waaronder begrepen alle werkzaamheden die u-commerce verricht.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. U-commerce wijst de toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Art. 2 – Verplichting

2.1 U-commerce zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de klant in acht nemen. In het bijzonder draagt u-commerce zorg voor geheimhouding van alle door de klant in het kader van de overeenkomst aan de u-commerce ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft u-commerce het recht om de werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Art. 3 – Offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en u-commerce is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanbieding binnen zeven (7) dagen door de klant is bevestigd via e-mail, tenzij in de offerte anders vermeld.

3.2 Alle tarieven zijn exclusief BTW en reiskosten.

Art. 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 In het geval dat werkzaamheden worden verricht op een door de klant aangewezen locatie, dan draagt de klant kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten.

Art. 5 – Contractsduur en Uitvoeringstermijn

5.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen u-commerce en de klant een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U-commerce biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of opschorting van betalingsverplichting jegens u-commerce.

Art. 6 – Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van u-commerce, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht.

Art. 7 – Betaling

7.1 De klant is verplicht om alle facturen van u-commerce binnen zeven (7) dagen na dagtekening aan u-commerce te voldoen, tenzij in de factuur anders vermeld. . Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van zeven (7) dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Art. 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door u-commerce geleverde zaken worden gemaakt in opdracht van de klant. U-commerce blijft te allen tijde eigenaar van de geleverde rapporten, software, electronische bestanden, etc..

8.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht u-commerce direct daarvan op de hoogte te stellen.

Art. 9 – Klachten

9.1 Klachten over de uitgevoerde u-commerce dienen zo spoedig, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na het bijbehorende (telefonische) consult te worden gemeld. U-commerce stuurt geen factuur voor een uitgevoerde eerste analyse wanneer de klant niet tevreden is.

9.2 Artikel 9.1 geldt uitsluitend voor het advies rapport onder de naam u-commerce. Andere werkzaamheden, waaronder maar niet uitsluitend advieswerkzaamheden, consultancy uren, training, workshops en het schrijven en bespreken van rapportages, adviesvoorstellen of implementatieplannen – vanaf heden te noemen ‘andere werkzaamheden’ – vallen expliciet buiten de condities zoals omschreven in artikel 9.1.

9.3 Klachten over andere werkzaamheden betreuren we. Klachten dienen door de klant binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, aan u-commerce te worden gemeld via schrift of e-mail. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de klant gestelde tekortkoming te bevatten, zodat u-commerce in staat is adequaat te reageren.

9.4 Indien een klacht gegrond is, zal u-commerce in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal u-commerce slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Art. 10 – Opzegtermijn

10.1. Beide partijen kunnen de samenwerking te allen tijde per e-mail opzeggen.

10.2 Indien de samenwerking wordt opgezegd, dan worden niet uitgevoerde werkzaamheden geschrapt. U-commerce heeft uitsluitend recht op compensatie voor aantoonbaar gemaakte kosten die specifiek te linken zijn aan het specifieke project voor de klant.

10.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door u-commerce, dan verliest u-commerce haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte Werkzaamheden van nut zijn voor de klant. Klant heeft geen recht op compensatie voor niet-uitgevoerde werkzaamheden.

Art. 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de werkzaamheden een rol spelen, is u-commerce niet aansprakelijk voor enige schade die de de klant lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van u-commerce in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

11.2 In het geval dat u-commerce aansprakelijk is voor door de klant geleden schade, is de schade die u-commerce gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de werkzaamheden die u-commerce op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van de klant heeft uitgevoerd.

11.3 De klant vrijwaart u-commerce ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de u-commerce als bedoeld in artikel 3 onverlet.

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 12.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van u-commerce en ieder ander van wiens hulp u-commerce gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

11.5 De aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die u-commerce aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de u-commerce effectief vrijwaart.

11.6 U-commerce heeft uitsluitend een adviserende rol en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve gevolgen voor de klant.

11.7 U-commerce zal altijd met de klant overleggen en niet zelf actie ondernemen/beslissingen nemen, behalve als de klant hiervoor toestemming verleent aan u-commerce om bepaalde taken uit te voeren, maar ook dan kan u-commerce niet aansprakelijk worden gesteld.

11.8 U-commerce heeft een signalerende functie maar is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van eventuele klachten die voortkomen uit het orderproces.

11.9 De klant is verantwoordelijk voor de klantenservice en klachtenafhandeling binnen de Amazon Account(s).

11.10 U-commerce mag binnen Amazon Seller Central en Amazon Vendor Central handelen in naam van de klant.

11.11 De klant is verantwoordelijk of adviezen van u-commerce worden uitgevoerd, die geen directe actie van u-commerce zelf eisen, zoals bijvoorbeeld goederen naar Amazon sturen met een externe vervoerder. Als goederen onderweg naar Amazon beschadigd, verloren of onvolledig worden aangeleverd, kan u-commerce niet aansprakelijk worden gesteld. Daaronder vallen ook boetes, die niet in rekening gebracht kunnen worden aan u-commerce.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door u-commerce redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van u-commerce verhinderen of beperken.

12.2 In het geval dat u-commerce door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft u-commerce het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat u-commerce gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat u-commerce ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens de klant die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van de klant gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is u-commerce gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. De klant is alsdan gehouden de betreffende factuur van u-commerce te voldoen.

Artikel 13 – vrijwaringen

13.1 De klant vrijwaart u-commerce voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1 Alle door u-commerce verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van de klant en mogen door de klant zonder voorafgaande toestemming van u-commerce niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

14.2 U-commerce behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.3 U-commerce is gerechtigd om al hetgeen door u-commerce is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

Artikel 15 – Geheimhouding

15.1 Indien u-commerce op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en u-commerce zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is u-commerce niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16 – Overdracht en plichten

16.1 De klant is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van u-commerce.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 30 januari 2017.

17.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

17.3 De rechtsverhouding tussen de klant en u-commerce wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen de klant en u-commerce die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland.